Rodzicu, warto przeczytać ...

W zaproponowanych przez mnie publikacjach znajdziecie Państwo wiele porad dotyczących nurtujących Was problemów, wskazówek jak postępować z dziećmi, jak wspierać ich rozwój, jak motywować do nauki, jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi …

POLECAM

pedagog Anetta Kruczyńska – Olszewska

 1. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber i E. Mazlish.
 2. „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” A. Faber i E. Mazlish.
 3. „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” A. Faber i E. Mazlish.
 4. „Wychowanie skuteczne – 10 przykazań dla rodziców” John S. Leite, J. Kip Parrish
 5. „Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają złe stopnie?” Sylvia B. Rimm
 6. „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze.” Barbara Sawa
 7. „Kocham i wychowuję” Wojciech Brejnak
 8. „Jak wychować zdolne dziecko” D. Lewis
 9. „Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Poradnik dla rodziców.” F. J. Monks
 10. „Szczęśliwe dziecko, czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych” leksandra Piotrowska, Irena Stanisławska
 11. „Miłość i wychowanie” J. Żyliński
 12. „NIE z miłości” Jesper Juul
 13. „Sposób na trudne dziecko” Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula
 14. „Rodzicielstwo przez zabawę” Lawrence Cohen
 15. „W sercu emocji dziecka. Jak rozumieć i wspierać swoje dziecko” Isabelle Filliozat „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka

Wykaz instytucji w Elblągu działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Jak ustrzec swoje dziecko przed narkomanią - chorobą duszy i emocji?

Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce – informacje dla rodziców

Jak rozmawiać z dzieckiem o pandemii koronawirusa?

Dziesięć ponadczasowych przykazań wychowywania dzieci

Pedagog poleca

Bezpieczne ferie

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2024

GABINET

Regulamin zajęć

Błędy wymowy a wady wymowy

Logopeda radzi

Plan pracy logopedy

TERAPIA

Utrwalanie poprawnej wymowy

Propozycje ćwiczeń

DORADCA ZAWODOWY

osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.
(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s. 497)

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego Szkoły Podstawowej nr 25:
1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego
1.Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) Ľródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
• rynku pracy,
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
• programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
• porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców:
• łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
• poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
• świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
• ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
• świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
• mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół:
• realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego,
• zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
• utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów edukacyjnych:

• uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,

Dla państwa i władz lokalnych:
• zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
• podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
• zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców:
• zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

Wybrane przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia.

ALERGIA – przeciwwskazania:

– kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),

– praca w środowisku zanieczyszczonym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,

– praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.

ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI – przeciwwskazania:

– nadmierny wysiłek fizyczny,

– narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,

– przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,

– praca w środowisku zanieczyszczonym, zadymionym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,

– praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na

wolnym powietrzu),

– przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.

CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO – przeciwwskazania:

– praca w środowisku zimnym i wilgotnym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi   (metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),

– prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,

– czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.

CHOROBY SKÓRY – przeciwwskazania:

– prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,

– prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami,

lakierami, olejami,

– praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,

– praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,

– praca w warunkach stresogennych.

CHOROBY STATÓW I REUMATYCZNE – przeciwwskazania:

– przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).

 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO – przeciwwskazania:

– przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,

– prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).

CUKRZYCA – przeciwwskazania:

– praca na wysokości

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,

– prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,

– prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,

– zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,

– praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,

– zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,

– praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.

MIGRENA – przeciwwskazania:

– czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,

– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

– praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,

– kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,

– prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,

– prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.

NADMIERNA POBUDLIWOŚC NERWOWA, NERWICA – przeciwwskazania:

– prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na

działanie czynników stresogennych,

– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,

– prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,

– prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,

– prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚC RUCHOWA – przeciwwskazania:

– praca w wymuszonej pozycji ciała,

– praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,

– praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,

– praca związana z dźwiganiem ciężarów,

– praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– praca na wysokości,

– czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI – przeciwwskazania:

– praca na wysokości,

– wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,

– prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,

– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,

– czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,

– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,

– praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole

elektromagnetycznym.

– kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,

– praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,

– względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.

SCHORZENIA NARZĄDU MOWY – przeciwwskazania:

– prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,

– prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,

– prace związane z obsługą klientów,

– zawody związane z silną ekspozycją społeczną,

SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne/ – przeciwwskazania:

– prace z narażeniem na substancje mielotoksyczne,

– prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,

– prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,

SRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA – przeciwwskazania:

– praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.

– praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z

pochyleniem itp.).

– praca związana z dźwiganiem ciężarów,

– praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

– praca na wysokości.

 WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz

ewentualne zagrożenie utratą świadomości) – przeciwwskazania:

– praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,

– praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,

– prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola

elektromagnetycznego,

– prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,

– prace w warunkach dużego natężenia hałasu,

– praca na wysokości,

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).

 WADY SŁUCHU – przeciwwskazania:

– czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,

– konieczność przebywania w hałasie,

– praca na wysokości,

– prace związane z obsługa interesantów,

– prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,

– prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.

WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne) – przeciwwskazania:

– wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,

– praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,

– praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,

– praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,

– prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),

– czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,

– praca na wysokościach i rusztowaniach,

– prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,

– praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi.

"Wyklikaj swoją szkołę zawodową"

„Wyklikaj swoją szkołę zawodową” to projekt, który w jednym miejscu ma skupić całą ofertę edukacyjną szkolnictwa zawodowego. Znajdująca się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej mapa szkół zawodowych prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie umieszczone są informacje zawodoznawcze ważne dla danego regionu. Strona jest skarbnicą wiedzy o szkołach kształcących w różnych zawodach.

Przejdź na stronę programu…

WAŻNE STRONY

Szkoły ponadpodstawowe w Elblągu:
https://liblink.pl/DS8cFym6Vs

Informacje o szkołach, uczelniach:
https://liblink.pl/dRYVpt70YI

Podstawy programowe kształcenia w zawodach
https://liblink.pl/grp7nAVpO1

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego
https://liblink.pl/hwxYQV3Dna

Opisy zawodów:
https://liblink.pl/Xdgjcwz9PR
https://liblink.pl/a0Ob4nXZ0L

Skip to content