DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, 82 300 Elbląg ul. Wyżynna 3 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.sp25@elblag.eu.
 
Data publikacji strony internetowej: 5.02. 2016 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.05.2021 r. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 20200923
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi aktualizacji dnia: 20210301Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Fil, email:mariuszfil@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu 55 625 87 20, 55625 87 32Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skróty klawiszowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w ElbląguAdres: 82300 Elbląg, ul. Wyżynna 3
Email: sp25@elblag.eu
Telefon: 55 625 87 20Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna Do budynku szkoły prowadzą 6wejść w tym jedno wyłączone:
wejście główne od ul.Wyżynnej 3 z niskim progiem i w korytarzu wewnątrz znajdują się schody, 3wejścia boczne od ul. Wyżynnej (po lewej przy placu rekreacyjnym, po prawej stronie, od boisk szkolnych)
2 tylne (wejścia od strony placu apelowego).
Żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Jedno wejście wyłączone z użytku od strony zieleńca przy boisku szkolnym.
W budynku szkoły znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych ( wjazd w bramę szkoły, wejście z lewej strony szkoły przy placu rekreacyjnym) Przy wejściu głównym do budynku znajduje się przycisk przywołujący do kontaktu (na wysokości niedostępnej dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia   nie są zabezpieczone bramkami.
 

Z lewej strony budynku przy windzie znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie szkoły znajduje kompleks sportowy z 2 wejściami: wejścia od prawej strony budynku szkoły. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.Wysokie schody. Na teren bois można wejść od ul. Jasnej przez bramę szkolną (brak możliwości wjazdu samochodem, wejście nie dostosowane do osób poruszających się na wózkach po drodze schody)

W budynku szkoły znajdują się na parterze dwie toalety dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.


Skip to content