INTEGRACJA

 

Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej szkole w roku szkolnym 1998/1999. Idea integracji trwa nieprzerwanie już od 22 lat.

Obecnie w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje w naszej placówce 12 klas integracyjnych.

 

CO TO JEST KLASA INTEGRACYJNA?

To klasa licząca od 15 do 20 uczniów. W klasie integracyjnej jest miejsce do nauki dla 3-5 dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, z ich rówieśnikami. W Elblągu działają dwie poradnie:

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 przy ulicy Słonecznej 14

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 30

CO TO JEST ORZECZENIE?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to najważniejszy dokument w edukacji dziecka niepełnosprawnego. Warto się o niego postarać, gdyż procedura uzyskania orzeczenia jest prosta, a dzięki posiadaniu go, dziecko może uczyć się w sposób dostosowany do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

KTO MOŻE UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie niepełnosprawni (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, z afazją, niepełnosprawni intelektualnie) oraz z autyzmem i zespołem Aspergera. Orzeczenie można wydać osobie niepełnosprawnej w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola (2,5 – 3 lata) do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej.

CZYM RÓŻNI SIĘ KLASA INTEGRACYJNA OD KLASY ZWYKŁEJ?

W klasie integracyjnej prawie na każdej lekcji obecnych jest dwóch nauczycieli. Pierwszy to nauczyciel przedmiotu, a drugi to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, który określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie w zakresie: metod, form pracy, środków dydaktycznych, warunków kształcenia, sposobów sprawdzania i oceniania.

Nauczycielem współorganizującym proces kształcenia jest nauczyciel specjalista, który posiada niezbędne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska.

 

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ NAUKA W KLASIE INTEGRACYJNEJ?

Dzieci uczą się tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości. Dbając o swoich kolegów, mają okazję doświadczać pozytywnych odczuć związanych z dbaniem o inną osobę, mogą poczuć się lepiej, a także wzmocnić swoją samoocenę.  Dzieci mają okazję zrozumieć, że różnimy się między sobą, jednak nie jest to niczym złym.

Wychowanie do integracji zakłada wychowanie do akceptowania wszystkich różnic i uwrażliwieniu, że każdy człowiek jest tak samo ważny. Dzieciom w zabawie i spędzaniu wspólnie czasu nie przeszkadzają różnice między nimi. To często my dorośli mamy pewne uprzedzenia wynikające często z nieznajomości tematu. Dzieci w klasie tworzą jedną drużynę, wspierając się i pomagając sobie wzajemnie.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są pod dobrą opieką specjalistów. Zespół specjalistów dwukrotnie w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Na bazie dokonanych obserwacji sporządza Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla danego dziecka, który zawiera wszelkie niezbędne wytyczne wskazujące drogę do sukcesu we wszystkich obszarach rozwojowych ucznia. IPET w trakcie kształcenia jest modyfikowany w miarę potrzeb, aby sprzyjał osiągnięciu przez dziecko jego maksimum w rozwoju.

Skip to content