OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY JESTEŚMY DUMNI Z POLSKI, NASZEJ OJCZYZNY- REGULAMIN


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski, naszej ojczyzny”, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz naszą szkołę.
Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju.
Patronem medialnym konkursu jest tygodnik „Gość Niedzielny”.
Poniżej regulamin konkursu:
REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1) wzbudzanie u dzieci postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych,
2) przybliżenie dzieciom walorów ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury,
3) propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej,
4) kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
5) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
6) czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
§ 2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 216, tel. 58 669 40 24, e-mail: artur.chomicz@ipn.gov.pl i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu, ul. Wyżynna 3, tel. 55 625 87 20, e-mail: szkola25@elblag.com.pl
2. Patronem medialnym konkursu jest tygodnik „Gość Niedzielny”.
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
Wioletta Lewandowska
Anna Topolewska
§ 3
Zakres terytorialny i uczestnicy
Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju.
§ 4
Praca konkursowa
1. Tematyka: związana z naszą Ojczyzną, jej przeszłością i teraźniejszością, wydarzeniami tworzącymi jej historię i kulturę, w tym z wydarzeniami związanymi z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematyka wyrażająca więzi z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne.
2. Technika: wszystkie techniki plastyczne – malarstwo na papierze, rysunek, collage, malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina.
3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację zawierającą:
1) imię, nazwisko i wiek uczestnika,
2) imię i nazwisko nauczyciela,
3) nazwę, adres pocztowy, telefon i adres e-mail placówki.
4. Prace zapakowane prosimy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 25
82-300 Elbląg
ul. Wyżynna 3
z dopiskiem: „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”.
5. Termin składania prac upływa 30 marca 2018 r.
§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Komisję konkursową tworzą przedstawiciele następujących instytucji:
Oddział IPN w Gdańsku,
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu,
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny oraz przyzna nagrody rzeczowe za 10 najlepszych prac. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej pt.„Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”, której otwarcie odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Elblągu.
3. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, samodzielność, estetyka wykonania.
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
5. Opiekunowie artystyczni uczniów otrzymują podziękowanie w formie dyplomu za udział w konkursie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej szkoły i stronie facebook szkoły. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do przedszkoli lub wysłane pocztą. Dyplomy będą wysłane pocztą elektroniczną.
7. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku dodatkowo uhonoruje autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych IPN.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac do ich upublicznienia.
9. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych Organizatorów.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatorów.
W imieniu Organizatorów:
Lucyna Jadczak – Krasoń
Anna Leśniak
Wioletta Lewandowska
Anna Topolewska

Skip to content