Matematyka indywidualizacja i eksperyment w edukacji przyszlosci


Eksperyment w matematyce

 

Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja  i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt wdrażany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne  i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne  i nowoczesny sprzęt.

 

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

 

Efekty realizacji projektu:

– doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19  w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

 

– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

 

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

 

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

 

Rekrutacja nauczycieli: 1 grudnia 2020 r. – 28.02.2021 r.

 

Rekrutacja uczniów: 1 grudnia 2020 r. – 28.02.2021 r.

 

Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Grafika_2

Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partner: Gmina Miasto Elbląg

Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

 

Wartość projektu:  5 783 368,04 zł

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) – 5 289 288,04 zł

Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

 

 

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

 

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

 

W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

 

Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

 

W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.


Skip to content