Poznawanie zabytków i miejsc pamięci stolicy – wyjazdy edukacyjne do Warszawy.


W miesiącach maju i czerwcu odbywały się wyjazdy edukacyjne uczniów do miejsc pamięci, miejsc związanych z historią narodu i państwa polskiego. Wyjazdy do Warszawy mają na celu poznanie zabytków i miejsc pamięci w stolicy, upowszechnianiu idei pamięci narodowej. W wyjazdach edukacyjnych do Warszawy uczestniczyli uczniowie klas Va VIa, VIIc szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych – IIb i IId wraz z opiekunami. Wyjazdy obejmowały zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego, Krakowskiego Przedmieścia, Łazienek Królewskich, pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Żydów POLIN. Uczniowie poznali historię Warszawy na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem lat okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej i powstania warszawskiego. Wysłuchali opowiadania p. przewodnik o wielu bohaterskich postaciach
z powstania w tym dzieci, których upamiętnia Pomnik Małego Powstańca.


Skip to content