Szanowni Państwo,

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLASY „0”
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami, jakie trzeba złożyć na potwierdzenie spełniania kryteriów zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r. (art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Nabór do  elbląskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole oraz na stronie www.eped.pl

Informujemy, że na stronie EPED w zakładce  pliki do pobrania została dodana instrukcja dla użytkowników: 

https://eped.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-do-przedszkoli#Pliki

Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkoły

Uchwała Nr XII/260/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 20 punktów;

2) kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 8 punktów;

3) rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 4 punkty;

4) wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty;

5) miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty;

6) kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły  – 2 punkty,

Na podstawie skierowania uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są:

           

1) uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, jak również poza jej obwodem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Komisja Rekrutacyjna kieruje się zasadą takiego doboru, aby każdy uczeń mógł w pełni korzystać z oferty edukacyjnej szkoły. Powyższą decyzję poprzedza analiza dokumentacji (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie specjalistyczne, itd.)  potrzebnej do podjęcia prawidłowej decyzji.

2) uczniowie pełnosprawni zamieszkałe w obwodzie  szkoły podstawowej,

3) uczniowie pełnosprawni zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4) Oddział integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Dyrektor szkoły powołuje komisję do weryfikacji wniosków rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego. W skład komisji wchodzą:

– pedagog szkolny

– pedagodzy wspomagający, z oddziałów, do których mają być przyjmowani uczniowie,

– wicedyrektor/wicedyrektorzy

– dyrektor szkoły, który przewodniczy komisji.

6. Komisja rozpatruje tylko kompletne wnioski. Termin rozpatrywania wniosków upływa 31 marca, chyba, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami w organizowanych oddziałach integracyjnych