Szkolny Konkurs Fotograficzny „Ptasie powroty”


CELE KONKURSU:  Rozbudzenie zainteresowań światem przyrody i uwrażliwienie na jego piękno, poznanie różnorodności świata ptaków, wskazanie dynamiki zmian w przyrodzie , doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, budzenie aktywności twórczej uczniów.

ADRESACI KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VII szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie jednego zdjęcia na papierze  w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Zdjęcie powinno przedstawiać ptaki w najbliższej okolicy. Może dotyczyć pojedynczego ptaka lub całej grupy.

Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca informacje o przekazanym zdjęciu: miejsce i data wykonania fotografii, tytuł oraz informacje o autorze:  imię i nazwisko, klasa. TERMINY: Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo,

od 1 do 30 kwietnia2018 r. do p. A. Łakis,  gab.13.

Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszamy!


Skip to content